Verkoop en leveringsvoorwaarden

QRP Technology B.V.
Houtweg 18
2461GR Ter Aar
I.T. Holland is een handelsnaam van QRP Technology BV
Inschrijving kvk Leiden nr. 28098655


In de rest van dit document zal QRP Technology BV verkoper genoemd worden en haar afnemer(s) koper.
Hier kunt u de verkoop en leveringsvoorwaarden als PDF bestand ophalen.
Toepasselijkheid
Art. 1
 1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene leverings-en betalingsvoorwaarden, zowel op offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Alle offertes worden gedurende een maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
 3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de koper zich verenigt met de toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen inkoopvoorwaarden.
 4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien de verkoper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Wijzigingen
Art. 2
 1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.
 2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
 3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop art.16 van deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing is.

Kwaliteit en levering
art. 3
 1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.
 2. De verkoper verbindt zich jegens de koper hem goederen te leveren, die :
  1. Van degelijke materialen zijn vervaardigd en van degelijke uitvoering zijn;
  2. In alle opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen die door de verkoper en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;
  3. De prestaties (capaciteit,rendement,snelheid,afwerking enz.) leveren, zoals in de offerte omschreven.
 3. De verkoper staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil, bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

Verpakking en verzending
Art. 4
 1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Het transport is voor rekening en risico van de afnemer.
 2. De goederen zullen door de verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen. Het staat de verkoper vrij de wijze van verzending te kiezen.
 3. Bij orders van minder dan EUR 100.- netto en excl. BTW, is de verkoper gemachtigd orderkosten in rekening te brengen.
 4. Reclames op uiterlijk zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen aan de verkoper te worden gemeld.

Opslag
art. 5
 1. Indien om welke reden dan ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn.
 2. De koper is verplicht aan de verkoper de opslagkosten volgens het bij de verkoper gebruikelijke tarief en bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Eigendomsovergang en risico
art. 6
 1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij aflevering.
 2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.
 3. Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de bezorging van goederen ingevolge art.4 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
 4. Als de verkoper op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in art.5 de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van de verkoper en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij de koper zijn bezorgd en afgeleverd op de in art.4 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

Tijdstip van levering
Art. 7
 1. De verkoper zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat resp. die bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de verkoper de order heeft bevestigd.

Overmacht
Art. 8
 1. De in art. 7 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in-en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieen, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van de verkoper ontstaan.
 3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beeindigd te beschouwen. In dat geval heeft de verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
 4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beeindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de verkoper terug te zenden (in originele/ongebruikte staat) voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen het geleverde niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Retourzending
Art. 9
 1. Door ons geleverde goederen kunnen uitsluitend met onze toestemming worden geretourneerd. Retourzendingen dienen franco te worden aangeboden, niet franco zendingen zullen worden geweigerd.

Garantie / Aansprakelijkheld
Art. 10
 1. De verkoper stelt zich zowel tegenover de koper als tegenover afnemers van de koper aansprakelijk voor schade aan de geleverde goederen, optredende tijdens een periode van 1 jaar, deze garantie van de verkoper beperkt zich tot eventuele constructie en/of materiaalfouten.
 2. Schade ten gevolge van een defect en/of materiaalfout aangeleverd materiaal is nadrukkelijk van de garantie uitgesloten.
 3. Om aanspraak op garantie te kunnen maken mogen reparaties uitsluitend door personeel van verkoper worden uitgevoerd, of door derden die schriftelijk door verkoper zijn gemachtigd.
 4. Verkoper streeft er te allen tijde naar eventuele reparaties ter plekke uit te voeren, doch kan daartoe nimmer worden verplicht. Eventuele reparaties verricht in de garantieperiode beinvloeden noch de duur, noch de omvang van de garantie. Ongeacht de schuldvraag zullen eventuele reis- en verblijfskosten echter altijd in rekening worden gebracht.
 5. Wederverkopers, installateurs en alle andere afnemers die van verkoper apparatuur betrekken voor wederverkoop dienen verkoper te vrijwaren tegen eventuele gevolgschade. Ook in dat geval beperkt de garantie zich tot eventuele constructie en/of materiaalfouten.

Reparaties
Art. 11
 1. Alle bij ons ter reparatie of in bewaring gegeven goederen zijn tegen brand en diefstal verzekerd. Bij schade zijn wij echter aan de opdrachtgever niet meer verschuldigd, dan het bedrag dat door onze assuradeuren wordt uitgekeerd.
 2. Bij reparatie ter plaatse dient de opdrachtgever voor eventuele verzekering zorg te dragen.

Prijs en betaling
Art. 12
 1. De verkoopprijs omvat de prijs van de goederen en is exclusief de kosten van de verpakking, bankkosten/transferkosten, het transport en afleveringskosten.
 2. De koper is verplicht de koopprijs binnen dertig dagen na factuurdatum te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering of bankkosten in mindering te brengen.
 3. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.
 4. Indien de verkoper bij wanprestatie van de koper tot buitenrechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen 10% van het factuurbedrag, met een minimum EUR 250.-.
 5. De koper, die gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in art.5, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 vermelde tijdstip.
 6. De verkoper is gerechtigd, ook na het geheel of gedeeltelijk in uitvoering nemen van een bestelling, van de koper een zekerheid te eisen, dat hij aan de betalingsverplichting zal voldoen.
 7. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 4 punten boven het promesse-disconto van de Nederlandsche Bank en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Wettelijke vereisten
Art. 13
 1. De verkoper waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst.
 2. Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de goederen.

Ontbinding
Art. 14
 1. Onverminderd het bepaalde in art. 12 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koop overeenkomst voortvloeiende verplichtinqen als boedelschuld erkent.
 2. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Toepasselijk recht
Art. 15
 1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

Arbitrale clausule
Art. 16
 1. Alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen met uitsluiting van de gewone rechterlijke macht, bij wege van arbitrage worden beslecht overeenkomstig het Regelement van het Nederlands Arbitrage Instituut.
 2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra een van de partijen zulks verklaart.
 3. Door deze arbitrale clausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van partijen om zich voor spoedeisende aangelegenheden te wenden tot de president van de rechtbank, rechtsprekende in kort geding, en om over te gaan tot het nemen van conservatoir gerechtelijke maatregelen en de middelen om die in stand te houden.

QRP Technology B.V. 2007